english
homePage

שירותי החברה

bar

הכנת תכנית לניהול הבטיחות בהתאם לתקנות החדשות


  • כתיבת תכנית על פי דרישה.
  • ליווי וחניכה ו/או בקרה למכין התכנית לניהול הבטיחות / ממונה הבטיחות.
  • הכנת פרקים בתכנית לפי דרישת הלקוח.
  • סיוע בניתוח סיכונים לתהליכי עבודה ומתקנים בארגון.
  • בניית סקרי סיכונים פשוטים לביצוע, הנערכים על ידי סגל העובדים.
  • הכנה והפקה של תכנית מלאה לניהול הבטיחות בהתאם לתקנות.
  • הטמעת דרישות התקנות החדשות בארגון (כולל תכנית להטמעה).



bar
c1 c2 c3 c4