english
homePage

אודות החברה

bar
tir

נחום טיר

נחום טיר מנכ"ל החברה: מנהל אגף פרויקטים ופיתוח תשתיות, במוסד לבטיחות ולגיהות במשך כ 30 שנה.

ייעוץ אסטרטגי בתחומי בטיחות ולגיהות בתעסוקה פיתוח וליווי פרויקטים / ניהול ואינטגרציה טכנולוגית ניסיון מוכח רב שנתי בגיבוש והובלת פרויקטים ברמה לאומית נסיון רב בגיוס משאבים מקרנות ממלכתיות ובייזום פרויקטים חדשניים נסיון בהובלת צוותים משולבים לעמידה ביעדים ובתהליכים פרוייקטליים נסיון בבניית תוכניות עבודה קצרות וארוכות טווח והטמעת נהלי עבודה נסיון בשיווק עסקי, יזמות ושיתופי פעולה עם חברות במשק.

בעל אישור כשירות להכנת "תכניות לניהול הבטיחות וחובותיו," כאמור בסעיף 4(א)(1) בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה במשרד הכלכלה.

וכן מכין תכניות לניהול סיכוני בטיחות וגיהות לרבות "סיכונים תפעוליים" וחבר "באיגוד הישראלי למנהלי סיכונים".


bar
c1 c2 c3 c4